Kontraktsfrågor

Kontraktsskrivning

För att skriva ett hyreskontrakt måste Du lämna in följande handlingar till LANSEN:

  • personbevis
  • arbetsgivarintyg med inkomstuppgifter där bruttolönen måste uppgå till fyra gånger hyresbeloppet

En finansiell kontroll sker också per automatik och en kreditupplysning tas på samtliga nya hyresgäster.

Att ha hemförsäkring är obligatoriskt när man är hyresgäst hos oss.
Vi rekommenderar att Du begär att få se protokollet upprättat vid avflyttningsbesiktningen vid tillträdet. Om Du vid inflyttningen noterar några fel eller brister som inte är upptagna i protokollet ber vi Dig omgående ta kontakt med oss. Detta för att undvika eventuella komplikationer vid Din avflyttning. Eventuella skador som inte orsakats av normalt slitage är nämligen något Du blir ersättningsskyldig för.

Lämna gärna kontaktuppgifter till anhörig för det fall att en nödsitutation uppstår.

 

Överlåtelse av hyreskontrakt

Överlåtelse av Ditt hyreskontrakt till annan part genom byte godkänner vi om det föreligger beaktansvärda skäl för bytet och det kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Vi kontaktar alltid inblandade hyresvärdar för referenser och tar kreditupplysning på den tilltänkta hyresgästen. Reparationsbesiktning av lägenhet som erhållits via byte kan begäras tidigast två år efter tillträdesdatum.

 

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut Din lägenhet i andra hand krävs också vårt samtycke och att du har sakliga skäl. Viktigt att veta för Dig som förstahandshyresgäst är att om Du upplåter Din bostad till annan under hyresliknande förhållanden är Du fortsatt ansvarig gentemot hyresvärden för lägenheten och är ersättningsskyldig för skador som andrahandshyresgästen orsakar. Likväl kan Ditt hyreskontrakt sägas upp om hyresgästen ej iakttar ordning och missköter sig. Dessutom inträder Du som hyresvärd i förhållande till andrahandshyresgästen och kan således bli återbetalningsskyldig gentemot denne om Du t ex har tagit överhyra för Din bostad. Skäligt påslag är 10% om lägenheten är fullt möblerad och vissa tillägg ingår såsom el, telefon eller dylikt. För Din egen skull kontrollera även att andrahandshyresgästen avstår från besittningsskyddet på andrahandsförhyrningen (kontraktet).

Skäl till andrahandsuthyrning kan vara korttidsanställning på annan ort, studier eller provboende i ett samboförhållande (i normalfall max 12 månader).

Du skickar in en ansökan till oss i vilken du anger skälen till andrahandsuthyrningen. Om ditt skäl är studier eller arbete på annan ort skall antagningsbesked respektive anställningsintyg bifogas ansökan. Du skall skicka in andrahandskontraket till oss i original i tre exemplar.

Uppsägning

Om Du säger upp Ditt hyreskontrakt iakttar vi tre månaders uppsägningstid från och med det månadsskifte som inträffar närmast efter att uppsägningen kom oss tillhanda. Uppsägningen skall göras skriftligen. Exempel: om Du informerar Lansen om Din flytt den 15 september löper Ditt kontrakt till och med den 31 december. Samtliga nycklar, inklusive hushålls- och ev. förrådsnycklar samt bokningscylinder till tvättstuga lämnas till oss i samband med avflyttningen då också kontraktet skrivs av.

I samband med avflyttning sker besiktning av lägenheten och Du som hyresgäst är skyldig att närvara vid denna. Då kontrolleras även att flyttstädning är gjord enligt stipulerade anvisningar.