Din rätt och ansvar

Som hyresgäst ansvarar Du för lägenheten där Du bor och Du har exklusiv besittningsrätt vilket innebär att vi inte har rätt att gå in i bostaden utan Ditt medgivande. Vi har därför inga reservnycklar. Vi får endast öppna lägenhetsdörren vid misstanke om eld, gas- eller vattenläcka och då tillkallar vi som regel polisen.

Dock kan vi begära tillträde med anledning av tillsyn, reparationer och renoveringar men då avtalar vi en tidpunkt med Dig.
 
Det åligger Dig att iaktta sundhet, ordning och hålla Din bostad i gott skick samt god hygien för att minska risken för spridning av ohyra. Iakttag att hänsyn skall tas för allmän trivsel för samtliga hyresgäster i fastigheten.

Varje hyresgäst har smak och önskningar angående sitt boende och förändringar av bostaden är inget vi motsätter oss förutsatt att Du kommunicerar detta med oss innan åtgärder vidtas, att arbetet utförs fackmannamässigt och att den ursprungliga arkitekturen bibehålls. Förändringar som inte ingår i periodiskt underhåll bekostas av hyresgästen och kan bli föremål för återställande till ursprungligt skick vid avflyttning.

 

Hyran inbetalas på så sätt att den är oss tillhanda i förskott sista vardagen innan månadsskifte.